Promil Białystok - strona nieoficjalna

Strona klubowa

  • Wyniki ostatniej kolejki:
  • Krypnianka Krypno - PROMIL Białystok 2:2
  • Orlęta Czyżew - Ciechanowiec 1:3
  • LZS Narewka - Pasja Kleosin 2:1
  • Korona Dobrzyniewo - Pionier Brańsk 5:1
  • Kolejarz Czeremcha - Husar Nurzec 2:3
  • Iskra Narew - Rudnia Zabłudów 1:0
  • Tur II Bielsk Podlaski - Hetman Białystok 0:0
  •        

Logowanie

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Tabela ligowa

Wyniki

Ostatnia kolejka 11
Krypnianka Krypno 2:2 PROMIL Białystok
Orlęta Czyżew 1:3 Ciechanowiec
LZS Narewka 2:1 Pasja Kleosin
Korona Dobrzyniewo 5:1 Pionier Brańsk
Kolejarz Czeremcha 2:3 Husar Nurzec
Iskra Narew 1:0 Rudnia Zabłudów
Tur II Bielsk Podlaski 0:0 Hetman Białystok

Najnowsza galeria

PROMIL - Skra Wizna
Ładowanie...

Statut Stowarzyszenia

 

Statut Stowarzyszenia „Promil Białystok”

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

 

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Promil Białystok”.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
4. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Białystok.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Białegostoku i województwa podlaskiego.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, powołać inne jednostki organizacyjne lub powierzać określone czynności do wykonania na podstawie umów cywilnoprawnych, w celu realizacji zadań statutowych w granicach prawem dopuszczalnych.
2. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związków stowarzyszeń, oraz zawierać różnorodne porozumienia o współdziałaniu.

§4

Celem Stowarzyszenia jest:
a. organizacja profesjonalnie działającego klubu piłkarskiego „Promil Białystok”.
b. udział w krajowych rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez „Polski Związek Piłki Nożnej”
c. promowanie kultury fizycznej, sportu, turystyki i zdrowego trybu Życia
d. upowszechnianie dostępu do obiektów sportowych oraz działanie na rzecz poprawy ich stanu technicznego
e. czynne uczestnictwo w życiu klubu piłkarskiego „Promil Białystok”, a w razie potrzeby pomoc w pracach związanych z klubem
f. pomoc zawodnikom klubu „Promil Białystok”
g. działalność charytatywna
h. podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
i. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
j. przeciwdziałanie patologiom społecznym
k. upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji
l. promocja i organizacja wolontariatu

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a. organizacje meczów piłkarskich
b. dbanie o porządek i bezpieczeństwo podczas zawodów sportowych z udziałem drużyny piłkarskiej promil Białystok
c. szukanie osób, firm oraz instytucji wspierających działalność Stowarzyszenia
d. poszukiwanie sponsorów na remonty i przebudowę obiektów sportowych,
e. promowanie wolontariatu oraz zachęcanie do honorowego krwiodawstwa,
f. Organizowanie obozów sportowych,
g. Organizowanie festynów i kampanii promujących zdrowy tryb życia,
h. organizowanie imprez kulturalnych
i. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Białegostoku i okolic,
j. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia
k. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

Rozdział II
Członkowie prawa i obowi
ązki

§ 6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. członków zwyczajnych,
b. członków wspierających,
c. członków honorowych.
d. członków adeptów

§ 7

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:
a. akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia,
b. przedstawi rekomendacje co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia,
c. złoży na ręce Zarządu deklarację członkowską na piśmie.

§ 8

Członkiem adeptem może być osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 roku życia, mogąca uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia za zgodą swych prawnych opiekunów.
Członkom adeptom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków.

§ 9

 Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury uchwałą Zarządu.

§ 10

1. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia. Przysługuje mu bierne i czynne prawo uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, jak również może:
a. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
b. brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym,
c. brać udział w wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
d. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
a. brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
b. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
c. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek członkowskich.


§ 11

 1. Osoby prawne oraz osoby fizyczne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. W tym samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.
5. Członkowie wspierający opłacają składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 12

1. Osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój, klubu Promil Białystok lub w szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia może stać się członkiem honorowym.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez uchwałę Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członka zwyczajnego oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 13

1. Utrata członkostwa następuje wskutek:
a. dobrowolnej pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
b. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,
c. skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 3 miesiące,
d. nie wypełniania zobowiązań wynikających z statutu Stowarzyszenia.
2. O utracie członkostwa orzeka uchwałą Zarząd.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział III
Władze Stowarzyszenia

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:
• Walne Zebranie Członków,
• Zarząd Stowarzyszenia,
• Komisja Rewizyjna.

§ 15

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wyboru i powołania dokonuje się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. W przypadku obecności nie większej niż połowa uprawnionych do głosowania, przy następnym walnym zebraniu wybór władz może nastąpić przy obecności mniejszej ilości członków niż połowa uprawnionych do głosowania.
2. Walne Zebranie ustala liczbę członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

§ 16

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni (z głosem stanowiącym) oraz członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście (z głosem doradczym).
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.


§ 17

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
c. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
d. wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
e. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
f. uchwalanie zmian statutu,
g. uchwalanie budżetu,
h. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań,
i. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
j. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
2. Odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia następuje większością kwalifikowaną dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 18

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd nie rzadziej niż raz na dwanaście miesięcy. Informacje o jego terminie i porządku obrad podaje do wiadomości wszystkich członków Zarząd co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.
3. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek złożony na ręce Zarządu co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, przynajmniej na 14 dni przed jego odbyciem.

§ 19

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, przed którym ponosi odpowiedzialność.
2. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym prezesa i skarbnika, wybieranych przez Walne Zebranie.
3.
Pracami Zarządu kieruje prezes, który ma głos nadrzędny przy równej ilości głosów w sytuacjach spornych.
4. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 20

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
b. realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie Członków programu,
c. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
d. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
e. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
f. przyjmowanie i skreślanie członków oraz prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
g. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,
h. kreatywne poszukiwanie nowych sposobów i form realizacji celów Stowarzyszenia,
i. określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
j. sporządzanie oraz ogłaszanie merytorycznego i finansowego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,
k. zatrudnianie pracowników,
3.
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Stowarzyszenia.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad całokształtem działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 - 5 członków; przewodniczący wybierany jest spośród jej członków,
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a. być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola gospodarki finansowej i całokształtu działalności oraz składanie sprawozdań z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
b. składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia, lub o nie udzielenie,
c. wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie o rozwiązanie Stowarzyszenia,
e. żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Stowarzyszenia,
f. żądanie od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 23

 Uchwały Zarządu i Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli inne postanowienia statutu lub wewnętrznego regulaminu nie stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne, jednakże zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. Przy równej liczbie głosów w głosowaniu, przeważa głos przewodniczącego właściwego organu. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów.

§ 24

 W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w paragrafie 14 punkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/2 składu organu. Taka osoba do momentu zatwierdzenia przez Walne Zebranie pełni on obowiązki członka Zarządu.

 

Rozdział IV
Maj
ątek i fundusze

§ 25

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a. składek członkowskich,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
2. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd, przy czym zabronione jest:
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b. przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

Rozdział V
Zmiany w statucie

§ 26

Zmian w statucie dokonać może jedynie Walne Zebranie Członków. Uchwała w sprawie zmiany statutu musi być przyjęta na podstawie głosowania kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów ważnych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia. W przypadku obecności nie większej niż połowa uprawnionych do głosowania, przy następnym walnym zebraniu zmiana statutu może nastąpić przy obecności mniejszej ilości członków niż połowa uprawnionych do głosowania.

Rozdział VI
Rozwi
ązanie Stowarzyszenia

§ 27

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje poprzez uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podjętą przez Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Postanowienia końcowe

§ 28

1. Zawiadomienia, oświadczenia i komunikaty kierowane do członków Stowarzyszenia będą przekazywane poprzez pocztę elektroniczną oraz oficjalną stronę internetową Stowarzyszenia.
2. W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Kalendarium

23

10-2018

wtorek

24

10-2018

środa

25

10-2018

czwartek

26

10-2018

piątek

27

10-2018

sobota

28

10-2018

niedziela

29

10-2018

pon.

Reklama

Wspierają nas

                                     

 

 

                                                           

 

 

 

 

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 12
PROMIL Białystok - Korona Dobrzyniewo
Pasja Kleosin - Krypnianka Krypno
Orlęta Czyżew - LZS Narewka
Pionier Brańsk - Kolejarz Czeremcha
Husar Nurzec - Iskra Narew
Rudnia Zabłudów - Tur II Bielsk Podlaski
Ciechanowiec - Hetman Białystok

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 47, wczoraj: 46
ogółem: 457 389

statystyki szczegółowe